Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Wat doet Qinas?

Het SWV Qinas wil passend onderwijs realiseren voor elke leerling uit de regio. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende schoolbesturen om een aanbod te realiseren waarin elke leerling het onderwijs kan krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en behoeften. De leerlingen volgen regulier onderwijs daar waar het kan en speciaal onderwijs wanneer dit voor de desbetreffende leerling beter is.

Kerntaken en uitgangspunten
Qinas ziet het als haar kerntaken om te zorgen voor:

 1. Een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen
  • bestaande uit voorzieningen binnen de regio;
  • en voorzieningen buiten de regio, die binnen de regio niet realiseerbaar zijn;
  • waarbij alle voorzieningen een helder ondersteuningsprofiel hebben;
  • en waarbij de lacunes worden ingevuld door partners binnen of buiten de regio.
 2. Het Loket voor plaatsingsadvies
  • heeft contacten met de (onderwijs)partners (zowel PO als VO) binnen en buiten de regio;
  • draagt bij aan een optimale plaatsing van leerlingen binnen het V(S)O op basis van de ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen;
  • geeft advies voor ondersteuning van de leerling.
 3. Bekostigingsvoorwaarden en de toedeling van middelen middels een systeem
  • dat globaal is: met weinig differentiatie naar doelgroepen, maar met een ruime basis-bekostiging per leerling;
  • dat variabel is zodat bijstellingen gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden;
  • dat uitgaat van het principe dat de middelen de werkvloer van de school moeten bereiken;
  • dat een ontwikkelmodel is dat gefaseerd kan worden opgebouwd;
  • waarbij overgangsregelingen denkbaar zijn.

Qinas hanteert hiertoe de volgende uitgangspunten:

 1. Het aanbieden van onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen c.q. de scholen. Ook de kwaliteitszorg m.b.t. het onderwijs en de begeleiding van leerlingen in de scholen behoort tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen c.q. de scholen. Voor het samenwerkingsverband is een sterke basis in de vorm van goed onderwijs in de afzonderlijke scholen het uitgangspunt.
 2. Het samenwerkingsverband zal de wettelijke taken uitvoeren die aan samenwerkingsverbanden zijn toebedeeld.
 3. Het samenwerkingsverband zal samenwerken met het primair onderwijs om de overgang van primair onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs soepel te laten verlopen.
 4. Het samenwerkingsverband zal naar een optimale samenwerking met externe partners als de gemeenten en jeugdzorg streven. Bij adviezen over individuele leerlingen worden de ouders betrokken.
 5. Het samenwerkingsverband zal planmatig en doelgericht werken en is gericht op de kwaliteitsverbetering van het functioneren van het samenwerkingsverband als geheel. Het samenwerkingsverband wil hierbij flexibel en efficiënt te werk gaan.

Om een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen te realiseren binnen de regio is samenwerking tussen de schoolbesturen noodzakelijk. De VO en VSO besturen bieden een palet aan onderwijsvarianten om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren. Samenwerking met derden is hierbij noodzakelijk, het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten en instellingen voor de jeugdzorg. Ook worden er afspraken gemaakt met aanpalende samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld t.b.v. het grensverkeer) en het samenwerkingsverband passend onderwijs PO in de regio.

Bestuurlijke organisatie
Qinas is een vereniging met een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder bepaalt het beleid en de Algemene Ledenvergadering (bestaande uit de bij Qinas aangesloten schoolbesturen) houdt toezicht. Daarnaast heeft Qinas een Commissie van Toezicht (CvT).

Voor meer informatie over de bestuurlijke inrichting zie de statuten van Qinas.

Binnen de vereniging werken de leden samen bij:

 1. de aangelegenheden waar samenwerking noodzakelijk is; en
 2. de aangelegenheden waarin alle leden ervan overtuigd zijn dat samenwerking wenselijk is.

Groepen van leden kunnen daarnaast ook op onderdelen samenwerkingsovereenkomsten met elkaar sluiten.

De Commissie van Toezicht (CvT) oefent namens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Qinas toezicht uit op de directeur-bestuurder. Te denken valt aan voordragen voor benoeming en ontslag en het houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken met de directeur-bestuurder. Ook bereidt de CvT de besluitvorming voor van de ALV. Bijvoorbeeld voor de benoeming van de accountant en het vaststellen van de begroting en de jaarrekening. De CvT bestaat uit 2 leden schoolbesturen en 2 onafhankelijke leden, waaronder de voorzitter.

Medezeggenschap
Het samenwerkingsverband heeft twee medezeggenschapsorganen:

 • een medezeggenschapsraad voor het eigen personeel en
 • een ondersteuningsplanraad met instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

Verder hebben de medezeggenschapsraden van de scholen/schoolbesturen adviesrecht op de vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daartoe is artikel 11 WMS, waarin het adviesrecht van de MR is vastgelegd, uitgebreid.