Samenwerkende VO-schoolbesturen
in het Gooi
Optimaal onderwijs en onder- steuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.
qinascollage2 qinascollage1
Nieuws

Nieuws

14 maart 2019

Samenwerking onderwijs en zorg: bijeenkomst 28 mei

Regio Gooi en Vechtstreek en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Unita en Qinas organiseren een inspirerende avond over de samenwerking en aansluiting van onderwijs, zorg en jeugd onder leiding van de heer René Peeters, landelijke kwartiermaker en voormalig wethouder. Hij neemt ons mee in zijn rapport ‘Met andere ogen’ dat is opgesteld in opdracht van de ministers Slob en De Jonge. Wat zijn de bevindingen, wat zijn landelijk goede voorbeelden en wat zijn de adviezen voor onze regio?

14 maart 2019

Impasse thuiszitter doorbreken

Eind januari verscheen het rapport  ‘De kracht om door te zetten’, opgesteld door Marc Dullaert (aanjager thuiszitterspact) met medewerking van Gedragswerk. 

Het rapport geeft duidelijke adviezen om de impasse rondom thuiszittende leerlingen te doorbreken, te beginnen met het advies om het verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim op te heffen. 

Geïnteresseerd in het hele rapport en de adviezen? Maak dan gebruik van onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/01/29/de-kracht-om-door-te-zetten/de-kracht-om-door-te-zetten.pdf

08 januari 2019

Advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd

Op 23 november 2018 is, op verzoek van de coalitie onderwijs-zorg-jeugd, bovengenoemd advies uitgebracht door kwartiermaker René Peeters c.s.. Uit de inleiding van zijn advies: ‘Om ook kinderen die wat meer aandacht of zorg nodig hebben een passende plek te geven die aansluit bij hun mogelijkheden en kwaliteiten, zijn we aangewezen op samenwerking tussen partijen. Niemand kan dit alleen: een betere aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugd(zorg) is nodig.

22 november 2018

Nieuwe route voor het aanvragen van een TLV

Vooruitlopend op de invoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) per 1 mei van dit jaar heeft Qinas onderzocht hoe de uitwisseling van persoonsgegevens zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. Er is in samenwerking met Parantion een digitale omgeving voor het Loket van Qinas ingericht waarin de gegevens van leerlingen veilig kunnen worden gedeeld en bewaard. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2018  de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het vso via deze digitale omgeving ingediend moeten worden.
16 juli 2018

Nieuwsbrief Qinas zomer 2018

De nieuwsbrief zomer 2018 bevat onder meer informatie het nieuwe Ondersteuningplan 2018-2022, de ongewijzigde route voor het aanvragen van Lwoo/Pro voor leerjaar 2019-2020 en de procedure voor Productief Leren.
U kunt de nieuwsbrief inzien/downloaden onder Info Documenten: nieuwsbrief Qinas zomer 2018, nr. 1, jaargang 8.
05 juli 2018

Nieuw Ondersteuningsplan Qinas 2018-2022

Ieder samenwerkingsverband wordt geacht elke vier jaar zijn ondersteuningsplan te herzien. In dit plan dient uiteengezet te worden hoe de ondersteuning aan alle leerlingen in de regio vorm krijgt, van basisondersteuning in het regulier onderwijs tot speciaal onderwijs.
Dit nieuwe ondersteuningsplan is een vervolg op en een nadere uitwerking van het eerste OP 2014-2018 van Qinas. Bij de start van het samenwerkingsverband is gekozen voor het schoolmodel. Dit betekent dat het grootste deel van de ondersteuningsmiddelen voor de basis- en maatwerkondersteuning zoveel mogelijk, gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel, bij de vo-scholen terecht komen en achteraf verantwoord dienen te worden. Gelijktijdig moet wel een gezamenlijke koers worden uitgezet om zo een dekkend netwerk van voorzieningen te creëren.

26 juni 2018

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017, goedgekeurd door de accountant, is door de ALV op 14 juni jl. vastgesteld.

U kunt het jaarverslag inzien onder Info Documenten.

21 juni 2018

Qinas en de AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese privacywet “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Deze wet, gericht op de beveiliging van persoonsgegevens, heeft ook invloed op Qinas. Elke organisatie die werkt met persoonsgegevens moet deze op de juiste wijze beheren en beschermen. Qinas werkt met de gegevens van kinderen, ouders en medewerkers en het is van belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan.

Zodra op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden bijgehouden, is ook een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht. Qinas heeft een dergelijke functionaris die te bereiken is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor het recht op inzage en verwijderen van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met het bureau van Qinas.

Onder Documenten op de homepagina vindt u ons privacyreglement conform de AVG.

03 september 2018

IZC-bijeenkomsten 2018-2019

Net als voorgaande jaren hecht Qinas eraan om met regelmaat in gesprek te gaan met zorgcoordinatoren, orthopedagogen en schoolpsychologen over tal van onderwerpen waar zij dagelijks mee aan de slag zijn. Dit draagt bij aan een beter beeld van hetgeen zich op de werkvloer afspeelt. Voor schooljaar 2018-2019 zijn 3 bijeenkomsten gepland:

- Donderdag 11 oktober 2018, 15.00-16.30 uur.
- Donderdag 31 januari 2019, 15.00-16.30 uur.
- Donderdag 18 april 2019, 15.00-16.30 uur.

De gespreksthema's zullen nog nader bekend worden gemaakt.
03 september 2018

Data ALV Qinas 2018-2019

- 13-12-2018, 14.00-16.00 uur
- 13-06-2018, 14.00-16.00 uur
06 juli 2017

Structuurklas Erfgooiers College start schooljaar 2017-2018

Met ingang van schooljaar 2017-2018 start het Erfgooiers College in Huizen met een voorziening voor leerlingen op havo/vwo-niveau: de Structuurklas. Dit jaar wordt gestart met leerjaar 1 en in schooljaar 2018/2019 gaat leerjaar 2 van start. Onderstaande informatie is met name relevant voor ouders en leerkrachten groep 7/8 die op zoek zijn naar een passende omgeving voor hun kind/leerling in het VO. Voor hen organiseert het Erfgooiers College in oktober een informatieavond.
04 juli 2017

Qinas Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 is in juni goedgekeurd door de accountant en de algemene ledenvergadering van Qinas. U kunt dit jaarverslag inzien onder 'Info documenten'.
07 maart 2017

Stefan ten Brink nieuwe directeur Qinas

1 maart jl. is Stefan ten Brink bij Qinas gestart als directeur-beoogd bestuurder. Stefan was voorheen werkzaam als bovenschools directeur van De Spinaker, een SO/VSO-school met meerdere vestigingen in de kop van Noord-Holland. Stefan ten Brink volgt Berto de Waal op.

30 juni 2016

Data ALV Qinas 2017-2018

- 03-10-2017, 13.00-15.00 uur
- 07-12-2017, 14.00-16.00 uur
- 15-02-2017  14.00-16.00 uur
- 14-06-2017, 14.00-16.00 uur
30 juni 2016

Jaarverslag Qinas 2015

Het Jaarverslag met jaarrekening 2015 is voor belangstellenden te downloaden.

U vindt het Jaarverslag 2015 onder 'Info documenten' (linker kolom), subkop 'Overige'.

15 februari 2016

Ondersteuningsplan 2014-2018 bijgewerkt

Het Ondersteuningsplan van Qinas heeft op onderdelen een update gekregen. In deel B is de begroting 2015 vervangen door die van 2016. Ook zijn er enkele toevoegingen gedaan zoals in hoofdstuk 7 over de samenwerking met andere onderwijs- en zorgpartners. De verdeling van onderwerpen onder de verschillende hoofdstukken is enigszins aangepast wat bijdraagt aan een betere leesbaarheid. Deze nieuwe versie is te downloaden bij 'Info documenten'.
27 augustus 2015

Route LwOO/PrO leerjaar 2016-2017 aangepast

De route voor aanvragen van LwOO- en PrO-beschikkingen zal per 1 januari 2016 anders verlopen. De PAC (PlaatsingsAdviesCommissie) van Qinas zal dan de taak van de RvC overnemen en alle aanvragen op testresultaten en motivatie wegen. De beschikking voor LwOO en PrO zal dan door het samenwerkingsverband worden afgegeven. De procedure die hier aan vooraf gaat en beschreven is in de Handwijzer LwOO en PrO 2016-2016 (zie bij 'documenten') blijft vooralsnog ongewijzigd. Basisscholen kunnen die leerlingen die in aanmerking lijken toe komen voor LwOO of PrO middels het Registratieformulier tot uiterlijk 14 september 2015 aanmelden bij het VO-Loket van Qinas.
24 maart 2014

Werkgroep Dekkend Netwerk

Deze werkgroep kijkt naar de onderlinge grenzen tussen de scholen. Waar gaat de ene vorm van ondersteuning over in de andere? Waar is de grens tussen VO en VSO? Welke tussenvoorzieningen of bovenschoolbestuurlijke voorzieningen zijn er nodig?
20 maart 2014

Werkgroep Loket/TVL

De werkgroep Loket/TLV is een groep met vertegenwoordigers van verschillende schoolbesturen die zich bezig houdt met de routing van de leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Wanneer melden de leerlingen zich aan? Hoe worden de leerlingen gemeld bij het Goois Onderwijs Loket? Wat zijn daar de vervolgstappen? Welke documenten worden meegestuurd naar de scholen?
15 maart 2014

De OpR

6 februari jl. vond de eerste bijeenkomst van de Ondersteuningsplanraad van Qinas plaats. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder-/leerlinggeleding. Na een kennismakingsronde kregen de in totaal 12 leden een presentatie over het Ondersteuningsplan van Qinas.
01 maart 2014

OOGO

Op 20 februari jl. heeft het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) tussen de samen-werkingsverbanden en de gemeenten uit de regio plaatsgevonden. Deze regio is vastgesteld door het Ministerie van OCW (er zijn 75 van dergelijke regio’s in het land). De samenwerkingsverbanden nodigen de gemeenten uit om te praten over verschillende thema’s waar raakvlakken zijn tussen beide organisaties.
 • Agenda 2018-2019

  Het bureau van Qinas is maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten die tijden graag per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Het bureau van Qinas is gesloten tijdens de schoolvakanties zoals voor Regio-Noord gelden.


  OPDC Rebound 't Gooi is telefonisch bereikbaar via 
  06-207 262 10 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  vanaf 7 september-
  wekelijks PAC-vergadering

   

  ALV 
  13 december 2018 en 13 juni 2019: 14.00-16.00 uur

  Ondersteuningsplanraad
  19 november 2018
  ,  21 januari 2019, 6 mei 2019: 19.30-22.00 uur: