Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) beschrijft welke onderwijsdoelen de leerling naar verwachting zal kunnen halen en op welke manier. Het vervangt het handelingsplan.

Verplicht
Scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn verplicht voor iedere leerling een OPP op te stellen. Reguliere vo-scholen moeten, voordat zij een leerling aanmelden voor een arrangement plus, het pro of vso, een OPP hebben opgesteld en daar ook al naar hebben gehandeld. 

Verstandig
Maar ook voor leerlingen in het regulier onderwijs die basisondersteuning op maat krijgen is het verstandig om met een OPP te werken. De kwaliteit van de begeleiding verbetert door planmatig handelen én er ligt een actueel OPP, mocht u alsnog een beschikking voor het praktijkonderwijs of een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso willen aanvragen.

Pro en vso
Als school voor pro of vso moet u een OPP vaststellen binnen zes weken nadat u de leerling hebt geplaatst. U doet dat in overleg met de ouders en bij voorkeur de leerling. U kijkt naar de leerresultaten, de ondersteuning die de leerling eerder heeft ontvangen en indien nodig naar medische gegevens. Verder kijkt u naar de thuissituatie en laat u zo nodig aanvullende observaties of onderzoeken verrichten. Het ligt voor de hand dit te doen in nauw overleg met de toeleverende basisschool: die kent de leerling immers al vele jaren.

Instemming ouders
Het is belangrijk dat ouders zich in het OPP kunnen vinden. Komt u er ook na uitvoerig overleg niet uit, dan kunnen de ouders aankloppen bij de Geschillencommissie passend onderwijs.

Meer weten?
Met vragen over het OPP kunt u altijd terecht bij het Goois Onderwijsloket-VO.