Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad van Qinas denkt mee over het beleid voor passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek.

Bij passend onderwijs zijn veel partijen betrokken: leerlingen, ouders en docenten in het bijzonder. Zij hebben dan ook een stem in de manier waarop passend onderwijs binnen hun regio wordt ingericht. Elk samenwerkingsverband van scholen heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR).

Qinas
De OPR van Qinas is in februari 2014 van start gegaan. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder-/leerlinggeleding. Er zitten ouders, docenten en leerlingen uit de hele Gooi- en Vechtstreek in. Zij hebben instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan.

OPR of MR?
De OPR van Qinas heeft geen inspraak in de schoolondersteuningsprofielen van afzonderlijke scholen. Die taak ligt bij de medezeggenschapsraad van de betreffende school.