Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Geschillen

Als school bent u het eerste aanspreekpunt voor ouders die het niet eens zijn met de ondersteuning die hun zoon of dochter ontvangt. Komt u er samen niet uit, dan kunnen ouders bezwaar aantekenen.

Oneens met toelaatsbaarheidsverklaring
Ouders die het niet eens zijn met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor hun zoon of dochter, kloppen aan bij het bestuur van Qinas. Als er geen afdoende oplossing komt waarin beide partijen zich kunnen vinden, kunnen ouders vervolgens de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso raadplegen.

Als u als vso-school het oneens bent met de bekostigingscategorie van een TLV kunt u allereerst uw bezwaar kenbaar maken bij de directeur-bestuurder van Qinas. Als dit niet leidt tot een passende oplossing, kunt u, binnen zes weken na datum afgifte, uw bezwaar kenbaar maken bij de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso. 

Oneens met plaatsingsbesluit
Ouders die het niet eens zijn met het besluit over de plaatsing van hun zoon of dochter op een school met extra of speciale ondersteuning, gaan eerst naar het schoolbestuur. Levert dat geen afdoende oplossing op waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden, dan kunnen ouders hun bezwaar kenbaar maken bij een Onderwijsconsulent en/of de Geschillencommissie passend onderwijs.

Oneens met het ontwikkelingsperspectief
Ouders die denken dat u niet goed inschat wat hun kind zal kunnen bereiken, maken dit eerst kenbaar aan het schoolbestuur. Indien er geen afdoende oplossing komt waarin alle partijen zich kunnen vinden, kunnen de ouders een Onderwijsconsulent en/of de Geschillencommissie passend onderwijs raadplegen.

Ontevreden over de ondersteuning
Ouders die vinden dat uw school hun zoon of dochter geen goede ondersteuning biedt, gaan eerst naar het schoolbestuur. Wanneer er geen afdoende oplossing komt waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden, kunnen de ouders terecht bij een Onderwijsconsulent en/of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.