Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst – gebruikte afkortingen
BBL Basisberoepsgerichte leerweg (binnen het vmbo)
Categorie 1 Leerlingen met de lichtste vorm van speciale ondersteuning
Categorie 2 Leerlingen met de medium vorm van speciale ondersteuning
Categorie 3 Leerlingen met de zwaarste vorm van speciale ondersteuning
CBB Commissie voor Bezwaar en Beroep
CJG Centrum voor jeugd & gezin
CTC Centrale Toelatings Commissie; commissie van de Kring van Scholen die onder andere de censuur vaststelt voor de toelating op de VO-scholen
   
GL Gemengde leerweg (binnen het vmbo)
GOL (-VO) Goois Onderwijs Loket (voor het VO); het loket van Qinas voor ondersteuningsvragen
i.o. In ontwikkeling
IZC Interne ZorgCoördinator
Jeugdhulp De nieuwe term voor jeugdzorg
KBL Kaderberoepsgerichte leerweg (binnen het vmbo)
LG Lichamelijk gehandicapte leerlingen (categorie 2)
   
LwOO Leerwegondersteunend onderwijs
LZ Langdurig Zieke leerlingen (categorie 1)
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MDO Multi Disciplinair Overleg; werkmethode van het PO om Passend Onderwijs vorm te geven
MLO Multidisciplinair Leerling Overleg; overlegstructuur binnen de VSAT
MG Meervoudig Gehandicapt (categorie 3)
MR Medezeggenschapsraad
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
O&A Onderwijs en Advies; backoffice achter het loket van Qinas
Ondersteuning  de nieuwe term voor (leerlingen)zorg
OpR OndersteuningsplanRaad van het SWV (medezeggenschap)
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg (samenwerkingsverband en gemeenten)
OPP Ontwikkelperspectiefplan; hierin worden de lange termijn doelen van de leerling met een ondersteuningsbehoefte vastgelegd
OT Ondersteuningsteam; andere naam voor het zorgteam van de school
PAC PlaatsingsAdvies Commissie; stelt de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast en geeft hiervoor een arrangement met waar nodig een TLV.
   
PO Primair onderwijs
PrO Praktijkonderwijs
RBL Regionaal Bureau Leerlingzaken; regionale samenwerkingsverband van leerplichtambtenaren
   
SBO Speciaal Basisonderwijs; primair onderwijs met extra lichte ondersteuning
SMW SchoolMaatschappelijk Werk
SO Speciaal onderwijs; primair onderwijs met extra zware ondersteuning
SOP School Ondersteunings Profiel
PL Productief Leren; onderwijs-setting met speciale onderwijskundige aanpak voor (potentiele) VSV-ers
SWV samenwerkingsverband
   
TL Mavo Theoretische leerweg (binnen het vmbo)
TLV Toelaatbaarheidsverklaring; geeft toegang tot het speciaal onderwijs
VO voortgezet onderwijs
VSO voortgezet speciaal onderwijs
VSO, cluster 1 VSO voor blinde en visueel beperkte leerlingen
VSO, cluster 2 VSO speciaal onderwijs voor dove en auditief en communicatief beperkte leerlingen
   
   
VSV Voortijdig School Verlater; term van OCW voor leerlingen die dreigen uit te vallen
WMS Wet op de MedezeggenSchap
ZAT Zorg AdviesTeam; team voor koppeling tussen school en jeugdhulpverlening
ZoCo Andere term voor IZC-er; zorgcoördinator van de VO-school
ZMLK Zeer Moeilijk Lerende Kinderen