Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Route PO naar V(S)O

Nu de Wet passend onderwijs van kracht is, hebben scholen voor voortgezet onderwijs zorgplicht: zij moeten een passende onderwijsplek regelen voor alle leerlingen die bij hen worden aangemeld. Maar ook van u als toeleverende basisschool wordt het een en ander verwacht.

Ondersteuning
In de Regio Gooi- en Vechtstreek is de ondersteuning opgebouwd als een piramide met drie lagen. De meeste leerlingen met ondersteuningsbehoeften hebben genoeg aan basisondersteuning, geboden door een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Een kleinere groep heeft extra ondersteuning nodig en een nog kleinere groep krijgt speciale ondersteuning, in het speciaal onderwijs.

Aanmelding algemeen
Alle leerlingen in de Regio Gooi- en Vechtstreek moeten begin maart (termijn wordt jaarlijks bepaald) door hun ouders worden aangemeld voor een middelbare school. Dit geldt voor het reguliere vo, maar ook voor het praktijk- en speciaal onderwijs. Meer informatie vindt u in de Gooise Gids.

Uw rol: adviseren en informeren
Als toeleverende basisschool speelt u een belangrijke informerende en adviserende rol bij de overstap naar het vo. Behalve aan een goed onderbouwd schooladvies voor hun kind, hebben ouders ook behoefte aan informatie over de ondersteuning op de diverse middelbare scholen. Wijs ouders bijvoorbeeld op het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat op de website van elke school te vinden is. Vertel daarbij ook dat ouders verplicht zijn bij de aanmelding door te geven aan welke ondersteuning hun kind behoefte heeft.

Toelating tot regulier vo
Voor de toelating tot een reguliere school hanteren alle vo-scholen in de Regio Gooi- en Vechtstreek de richtlijnen van de Centrale Toelatingscommissie (CTC). Voor meer informatie kunt u terecht bij de afzonderlijke vo-scholen.

Toelating tot extra ondersteuning
De toelating pro loopt via de plaatsingsadviescommissie (PAC) van Qinas. Zijn er in uw groep 8 leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs? De procedure aanmelding praktijkonderwijs kunt u downloaden via deze link.
 
Toelating tot speciale ondersteuning
De toelating tot speciaal onderwijs loopt eveneens via de plaatsingsadviescommissie (PAC). Zijn er in uw groep 8 leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben? Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier TLV via Paration. De inloggegevens hiervoor kunt u aanvragen bij het onderwijsloket.