Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Route PO naar VSO

Voor toelating tot het vso hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring en een geevalueerd en door ouders ondertekend onderwijsperspectiefplan (OPP) nodig. Als toeleverende basisschool neemt u hierbij het voortouw, in overleg met de ouders.

Toelaatbaarheidsverklaring
Als school en ouders het eens zijn dat vso de beste route is, kunt u al in het begin van groep 8 voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen. Een tweede mogelijkheid is na het afgeven van het schooladvies in januari. Ook dan is instemming van de ouders vereist.

Formulier
Voor de aanvraag gebruikt u het aanvraagformulier TLV in de digitale omgeving van Parantion. Via deze link kunt u een handleiding downloaden voor het aanvragen van de TLV. 

Bezwaar?
Zijn de ouders het niet eens met het advies vso? Dan melden zij hun kind in maart (denk aan de gestelde termijn) bij een reguliere vo-school aan. Deze school heeft de plicht te onderzoeken of zij de leerling de juiste ondersteuning kan bieden. Binnen een termijn van maximaal 6 plus 4 weken moet er uitsluitsel zijn. 

OPP in vso
Het handelingsplan of ontwikkelingsperspectief uit het primair onderwijs krijgt in het vso een vervolg. Voor iedere leerling die speciale ondersteuning nodig heeft, wordt in een OPP beschreven welke onderwijsdoelen de leerling naar verwachting kan halen. Dit is de verantwoordelijkheid van de vso-school waar de leerling is aangemeld. De school doet dat in overleg met de ouders en vaak ook de leerling. Daarbij bouwt de school graag voort op het handelingsplan of OPP van de basisschool: u kent de leerling immers al vele jaren.