Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi
professionaliseringsplatform passend onderwijs professionaliseringsplatform

Optimaal onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen die, structureel of tijdelijk, moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) beschrijft welke onderwijsdoelen uw kind naar verwachting zal kunnen halen. Het OPP vervangt het handelingsplan.

Voor wie?
Een OPP wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het praktijkonderwijs en voor leerlingen die speciale ondersteuning krijgen. Dus niet voor leerlingen die basisondersteuning krijgen.

In overleg
Binnen zes weken nadat uw zoon of dochter is geplaatst, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan vast. Dat gebeurt in overleg met u, en vaak ook met uw kind. De school kijkt naar medische gegevens, de leerresultaten en de ondersteuning die uw zoon of dochter eerder heeft ontvangen. Verder kijkt de school naar uw thuissituatie en vinden er soms aanvullende observaties of onderzoeken plaats.

Mee eens?
Het is belangrijk dat u zich als ouder(s)/verzorger(s) in het ontwikkelingsperspectiefplan kunt vinden. Daarom overlegt de school uitvoerig met u. Op het handelingsgericht deel van de OPP moet door school instemming van de ouder(s)/verzorger(s) verkregen worden. Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u aankloppen bij het schoolbestuur.